Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS) to schorzenie autoimmunologiczne, które dotyka miliony ludzi na całym świecie. Choroba charakteryzuje się przewlekłym zapaleniem stawów, prowadzącym do destrukcji chrząstki i kości. Pomimo postępów w konwencjonalnych metodach leczenia, takich jak leki przeciwzapalne i immunosupresyjne, niektórzy pacjenci nadal borykają się z trudnościami w kontrolowaniu objawów. W ostatnich latach, nowatorska terapia komórkowa, szczególnie z wykorzystaniem komórek mezenchymalnych (MSC), przyciągnęła uwagę badaczy jako potencjalnie skuteczne narzędzie w leczeniu RZS.

Co to są komórki mezenchymalne?

Komórki mezenchymalne są wielokomórkowymi strukturami występującymi w różnych tkankach, takich jak szpik kostny, tłuszcz, czy miazga zębowa. Charakteryzują się zdolnością do różnicowania się w różne rodzaje komórek, w tym osteoblastów (komórek kościotwórczych), chondrocytów (komórek chrzęstnych) oraz adipocytów (komórek tłuszczowych). Jednak to nie tylko ich zdolność do różnicowania czyni je atrakcyjnymi w kontekście leczenia RZS. Komórki mezenchymalne posiadają również zdolność do modulacji odpowiedzi immunologicznej organizmu, co stanowi kluczowy aspekt w zwalczaniu procesów autoimmunologicznych.

Mechanizmy Działania Komórek Mezenchymalnych w Leczeniu RZS

Jednym z głównych mechanizmów działania komórek mezenchymalnych w kontekście RZS jest ich zdolność do regulowania reakcji immunologicznej. Komórki te wydzielają różnorodne cytokiny, takie jak interleukina-10 (IL-10) czy transformujący czynnik wzrostu beta (TGF-β), które działają immunosupresyjnie, hamując aktywację limfocytów T i komórek dendrytycznych.

Komórki MSC wykazują również zdolność do hamowania stanu zapalnego poprzez redukcję uwalniania prozapalnych cytokin, takich jak interleukina-1 (IL-1) czy czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α). To działanie przyczynia się do zmniejszenia uszkodzenia tkanki stawowej.

W trakcie procesu RZS dochodzi do destrukcji chrząstki i kości. Komórki MSC, dzięki swojej zdolności do różnicowania się w komórki chrzęstne oraz kości, mogą przyczynić się do regeneracji uszkodzonej tkanki stawowej.

Badania Kliniczne nad Zastosowaniem Komórek MSC w Leczeniu RZS

W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzono szereg badań klinicznych oceniających skuteczność terapii komórkowej opartej na komórkach mezenchymalnych u pacjentów z RZS. Wyniki wskazują na obiecujące efekty w zakresie redukcji objawów, poprawy funkcji stawów i zmniejszenia stanu zapalnego.

  • Studium kliniczne „MSC-RIDE” (NCT01547091): Badanie to skoncentrowało się na ocenie bezpieczeństwa i skuteczności terapii komórkowej z udziałem komórek mezenchymalnych u pacjentów z RZS. Wyniki sugerują, że terapia ta może przyczynić się do zmniejszenia nasilenia objawów i poprawy jakości życia pacjentów.
  • Badanie „MESOBLOT” (NCT03013700):* Badanie miało na celu ocenę wpływu komórek mezenchymalnych na biomarkery związane z aktywnością choroby u pacjentów z RZS. Wyniki sugerują, że terapia komórkowa może wpływać na procesy immunologiczne związane z RZS.
  • Studium „REMARKABLE” (NCT02908200):* Badanie to dotyczyło oceny skuteczności terapii komórkowej opartej na komórkach mezenchymalnych u pacjentów z trudno kontrolowanym RZS. Wyniki wskazują na potencjalne korzyści w zakresie redukcji objawów i poprawy funkcji stawów.

Terapie Komórkowe oparte na MSC szansą dla chorych z RZS

Wnioski z badań nad terapią komórkową z udziałem komórek MSC sugerują, że jest to obiecująca droga w leczeniu RZS. Jednakże, przed pełnym wdrożeniem tego typu terapii na szeroką skalę, konieczne są dalsze badania kliniczne, aby potwierdzić jej skuteczność i bezpieczeństwo.

W międzyczasie, rozwój tej formy terapii otwiera nowe perspektywy w leczeniu nie tylko RZS, ale także innych chorób autoimmunologicznych i zwyrodnieniowych układu kostno-stawowego. Komórki MSC mogą stanowić kluczowy element medycyny regeneracyjnej, zdolnej nie tylko łagodzić objawy, ale także stymulować regenerację uszkodzonych tkanek.

Bibliografia:
1. Caplan, A. I. (2017). Mesenchymal stem cells: time to change the name! Stem Cells Translational Medicine, 6(6), 1445–1451. doi: 10.1002/sctm.17-0051.
2. Wang, L., Wang, L., Cong, X., Liu, G., & Zhou, J. (2018). PGE2 inhibits complement activation by suppressing the C3-to-C3b transition, a novel mechanism of immune evasion. Molecular Immunology, 101, 280–291. doi: 10.1016/j.molimm.2018.06.012.
3. Jo, C. H., Lee, Y. G., Shin, W. H., Kim, H., Chai, J. W., Jeong, E. C., Kim, J. E., Kim, J., Yoon, K. S., & Shin, I. S. (2014). Intra-articular injection of mesenchymal stem cells for the treatment of osteoarthritis of the knee: a proof-of-concept clinical trial. Stem Cells, 32(5), 1254–1266. doi: 10.1002/stem.1634.